Özel İnsanlarGeri Dön

e dönüşüm üzerine
Sacit Serim (21 Aralık 2009 Pazartesi)

Tarihimize baktığımızda hizmeti amaç edinen tüm kurumların yaptığı çalışmaların Etik, Ekolojik, Estetik, Ekonomik değerlere sahip olduğunu görebiliriz.

Bir konuşmasında eski Cumhurbaşkanımız Sn. Ahmet Necdet SEZER Çağdaş Toplumu aşağıdaki gibi tanımlamıştır.

Yaşanan dönüşümler ile ortaya çıkan evrensel değerler, insanların gelişimini yönlendirmekte ve çağdaş toplumların temelini oluşturmaktadır.

Çağdaş toplumlarda hukuk devleti, insan hakları ve demokrasi gibi bireyi yücelten kavramların içselleştirilmesi etik değerlerin benimsenmesi ile olanaklıdır.

Günümüzde etik değerler çağdaşlığın ve iyi yönetimin ön koşulu haline gelmiştir ve etik değerler bilincine sahip toplumlar gelişim ve ilerleme sağlayabilmektedirler.""

Yaşanan olumsuzluklara karşı toplumsal tepki gösteren bilinçli ve duyarlı kamuoyunun oluşturulması STK'ların "E Dönüşümü" benimsemeleri ve uygulamaları ile gerçekleşebilir.

"E Dönüşüm" ise günümüzde Etik, Ekolojik, Estetik, Ekonomik değerlere "ELEKTRONİK" bileşeninin katılımı ile gerçekleştirilebilir.

Bilgi paylaşımının sağlanabilmesi için bilişim teknolojilerinin kullanımı bir zorunluluk halini almıştır.

Hal böyle olunca teknolojik gelişimin ortaya çıkardığı cihaz ve donanımların doğru ve düzgün kullanımı sayesinde iletişim hızlanacak ve paylaşım artacaktır.

Teknolojinin getirilerine örnek olarak geçmişte kullanılan teleks yerine faks, faks yerine bilgisayar ve e posta kullanımını gösterebiliriz.

Başka bir örnekleme yaparsak;

4 / 5 klasör dolusu bir bilgi birikimini dosyalamak, saklamak ve bunların içinden gereksinim duyulan bilgilere erişmek çoğumuz tarafından oldukça kolay bir iş olarak nitelendirilir.

Oysa günümüzde bu kadar bilginin bilgisayara yüklenmesi, istenilen raporların alınması yani bilgiye erişmek çok daha kolaydır, daha az emeğin ve zamanın harcanması ile gerçekleştirilebilir hatta aynı anda birçok kişinin aynı bilgiye erişme olanağı sağlanabilir.

Yapılacak işin daha az emek ve zaman harcanarak yapılabilmesi günlük yaşantımızın zaman yönetimi açısından tekrar gözden geçirilmesini zorunlu kılar ve zaman yönetimimizde yapacağımız her türlü iyileştirme STK içinde daha etkin çalışmamızı, çalışılmasını ortaya çıkartacaktır.

Teknolojik cihaz ve donanımların tek başına kullanımı ise E Dönüşümü gerçekleştirmek için yeterli değildir.

Bilginin paylaşımı için iletişim en üst düzeye çıkartılmalıdır ve elektronik hizmetlerden yararlanılmalıdır.

Örneğin, para kullanımı yerine banka kartlarının veya kredi kartlarının kullanım olanakları sağlanabilir.

Kurumlar ile yapılan hizmet alımlarında internet üzerinden işlem olanakları kullanılabilir.

Örneğin, bankaların sağlamış olduğu internet erişim olanakları kullanılabilir.

STK'nın tanıtım ve iletişimi web sitesi üzerinden yapılabilir ve üyelerin ve üye olmak isteyenlerin STK'ya web sitesi üzerinden erişimleri sağlanabilir.

Çağımızda İnternet üzerinden bilgi paylaşımında bulunan insanların sayısı her geçen gün artmakta, böyle olduğu içinde bulunduğumuz bu çağ "BİLGİ ÇAĞI" olarak adlandırılmakta, bu bağlamda da bilgi tüm insanlığın malı olmaktadır.

STK'lar, çevrenin, bölgenin, toplumun, dünyanın doğru bilgilendirilmesi için popülerlik dışında kurumsal ve toplumsal sorumluluk projeleri ve uygulamaları ile içerisinde bulunduğu topluma katkı sağlamayı hedef almış olduklarına göre "E Dönüşümü" gerçekleştirerek "Çağdaş Toplum" olma yolunda insanlara ön ayak olmak sorumluluğunu taşımaktadırlar.

Tüm bunlara rağmen STK'lar "E Dönüşümü" gerçekleştirirken, yalnızca Elektronik bileşeni ön plana çıkarmamalı ""Etik, Ekolojik, Estetik, Ekonomik"" değerleri geri plana atmamalı ve göz ardı etmemelidir.

E Dönüşüm; teknolojinin ilerlemesi sonucunda ortaya çıkan araç, gereç ve donanımlara sahip olmakla gerçekleşemez çünkü her zaman ve her yerde olduğu gibi araç, gereç ve donanımların kullanımında "insan kaynağı" en önemli unsurdur.

STK üyelerinin "E Dönüşüme" ayak uydurabilmeleri için bireysel gelişimleri her zaman ön planda tutulmalıdır.

Bunun için ise çeşitli eğitim, kurslar ve hizmet içi seminerler yolu ile mutlaka bireysel ve kurumsal eksikliklerin giderilmesi çalışmaları yapılmalıdır ki "E DÖNÜŞÜM" gerçekleşebilsin.

**Bu yazım Makine İhtisas Dergisi Nisan 2008 sayısında yayınlanmıştır.

Geri Dön


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön